Aktuellt

Nya medarbetare

2019-12-12 15:51

Under hösten har BoRevision fortsatt växa och vi har hälsat följande medarbetare välkomna: Alexandra Ong, Malmökontoret Caroline Andersen, Sundsvallskontoret Maria Sukhova, Stockholmskontoret Mohammed Daabas, Malmökontoret (börjar i januari) Nya lokaler Under hösten har vi flyttat till nya lokaler i Sundsvall och Örebro, se vår hemsida www.borevision.se.

Läs mer

Brf skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

2019-12-12 15:46

Högsta domstolen fastställer tidigare dom i Hovrätten (se BR Info nr 2/2018) avseende en bostadsrättsförenings skadeståndsansvar avseende fel i lägenhetsförteckning. En mäklare erhöll ett utdrag ur bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning i samband med försäljning av en bostadsrättslägenhet. I utdraget upptogs fyra pantsättningar. På en handling med anmälan om utträde/medlemskap redovisades samma pantsättningar. Lånen som dessa pantsättningar avsåg […]

Läs mer

Äkta/oäkta Brf?

2019-12-12 15:43

Skatterättsnämnden har i ett besked angivit att taxeringsvärdet som huvudregel bör användas vid bedömning av om en bostadsrättsförening ska betraktas som ett privatbostadsföretag, så kallad äkta Brf, eller inte. Kravet är att verksamheten till klart övervägande del ska bestå i att upplåta bostäder till sina medlemmar och enligt praxis ska hyresvärdet för bostäder uppgå till […]

Läs mer

Moms vid enhetsmätning – Nytt besked

2019-12-12 15:40

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att tillhandahållande av el, vatten och andra nyttigheter vid individuell mätning och debitering inte utgör del av upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet. Debiteringen är därmed skattepliktig i momshänseende. Skatteverket presenterade ett ställningstagande 2018 om att en hyresvärds (eller en Brfs) tillhandahållande av el och värme m m […]

Läs mer

Korta – långa lån

2019-12-12 15:35

Sedan SRFU 8 publicerades 2017 med förtydliganden avseende klassificering av korta/långa lån vid redovisning enligt K2, efter ändrad lydelse i årsredovisningslagen, har frågan om eventuella skillnader vid tillämpning enligt K3 hängt i luften. FAR har valt att istället för att publicera ett separat uttalande lämna förtydligande i RedR1, Årsredovisning i aktiebolag, för vilken en uppdaterad […]

Läs mer

Markfördelning krävde inte hyresnämndens godkännande

2019-09-14 15:13

En bostadsrättsförening beslutade på föreningsstämma att mark som var gemensam för medlemmarna skulle fördelas mellan några lägenheter för att kunna nyttjas exklusivt av innehavarna till dessa lägenheter. Beslutet var inte enigt. Bostadsrättsföreningen ansökte om hyresnämndens godkännande av stämmans beslut.

Läs mer

”Nya” medarbetare hos BoRevision

2019-02-14 15:14

Under hösten har BoRevision fortsatt växa och vi har hälsat följande medarbetare välkomna: Josefine Wiebe, UppsalakontoretCornelia Gustafsson, UppsalakontoretDragan Mitic, Malmökontoret

Läs mer

Förverkad nyttjanderätt p g a otillåtna renoveringsåtgärder

2019-02-14 15:01

En bostadsrättshavare anmälde till bostadsrättsföreningens styrelse atthan skulle renovera kök och badrum i sin lägenhet och fick besked atthan kunde påbörja renoveringen. I samband med renoveringen lätbostadsrättshavaren installera en ny avloppsledning och ta bortradiatorer. Dessa åtgärder framgick inte av anmälan om renovering tillstyrelsen.

Läs mer

Påverkar sänkt bolagsskatt 2019 Brf?

2019-02-14 14:56

Bolagsskatten sänks i två steg till 21,4 procent 2019 och 20,6 procent 2021.För privatbostadsföretag (äkta Brf) har förändringen marginell betydelsedå statlig inkomstskatt primärt erläggs för vissa kapitalinkomster. Den nya skattesatsen påverkar dock i förekommande fall tilläggsupplysningar avseende latent skatt, för vilka den nya skattesatsen ska tilllämpas.

Läs mer

Registrera rätt styrelse!

2019-02-14 08:51

Inför vårens kommande årsstämmor är det extra viktigt att kontrollera att rätt styrelse är registrerad hos Bolagsverket. Det är den styrelse som är registrerad som ska skriva under årsredovisningen. 

Läs mer

Övergång från K3 till K2

2019-01-12 15:29

BFN behandlade i september en brevfråga avseende en bostadsrättsförenings övergång från K3 till K2 och komponentredovisning.  I brevsvaret anges att det som tidigare redovisats som komponenter enligt K3 men inte utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 i K2 (mark, markanläggning m m, e a) redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värde och skrivs av som en avskrivningsenhet […]

Läs mer

Nekat medlemskap vid andelsförvärv

2018-06-21 14:46

En man förvärvade en liten bostadsrättslägenhet (28 kvm) tillsammans med sin dotter. Båda beviljades medlemskap i bostadsrättsföreningen. Två år senare överlät mannen hälften av sin andel i bostadsrätten till sin hustru. Hustrun nekades medlemskap av föreningen och begärde prövning av medlemsfrågan.

Läs mer

Brf skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

2018-06-21 14:35

En mäklare erhöll ett utdrag ur en bostadsrättsförenings lägenhetsförteckning i samband med försäljningen av en bostadsrättslägenhet. I utdraget upptogs fyra pantsättningar. På en handling med anmälan om utträde/medlemskap redovisades samma pantsättningar. Lånen som dessa pantsättningar avsåg löstes i samband med köparens tillträde till lägenheten. Det visade sig senare att bostadsrättsföreningen hade underrättats om ytterligare två […]

Läs mer

Markupplåtelse för båtar momspliktig

2018-06-21 14:31

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen anses mark upplåten av kommunen till en båtklubb vara upplåtelse för parkering av transportmedel och är därmed momspliktig. Enligt avtalet får marken inte användas för något annat ändamål än uppställning av båtar. Det förhållande att marken är tillgänglig för allmänheten när båtarna är i sjön förändrar inte avtalets karaktär […]

Läs mer

Utvidgning av bostadsrätt inte avyttring

2018-06-21 14:26

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen medför ett avtal enligt vilket nyttjanderätten i en bostadsrätt utvidgas till att även omfatta en garageplats inte att bostadsrätten är avyttrad och innehavaren blir därmed inte föremål för kapitalbeskattning.

Läs mer

Förening beskattas som oäkta

2018-06-21 14:01

Enligt ett avgörande i Kammarrätten i Göteborg ska en bostadsrättsförening beskattas som oäkta bostadsföretag, i linje med Skatteverkets beräkningar. Av domen framgår att föreningen inte kunnat visa tillräckligt tillförlitliga uppgifter för jämförelse av genomsnittshyra och att Skatteverkets genomsnittshyror vid fastighetstaxeringen därmed har legat till grund för beräkning av bruksvärdeshyran.

Läs mer

Hyresnämndens godkännande behövdes inte för fönsterbyte

2018-01-19 14:17

Bostadsrättsföreningen genomförde ett byte av fönster i föreningens hus. Efter invändningar från två bostadsrättshavare behandlades frågan på en föreningsstämma som beslutade att med retroaktiv verkan godkänna fönsterbytet. Bostadsrättsföreningen begärde därefter hyresnämndens godkännande av stämmans beslut om fönsterbyte enligt 9 kap 17 § bostadsrättslagen.

Läs mer

Ny lag om ekonomiska föreningar

2018-01-19 14:03

Ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar har presenterats och förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.Sakligt har flertalet förändring redan införts fr o m den 1 juli 2016, men den nya lagen är tänkt att bli mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den nya lagen följer aktiebolagens struktur.

Läs mer

Värdeminskningsavdrag tomträtt

2018-01-19 10:10

Enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att en utgift för förvärv av tomträtt ska räknasin i anskaffningsvärdet för byggnaden vid beräkning av underlag för värdeminskningsavdrag.

Läs mer

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer

2017-09-18 13:52

I slutet av augusti publicerades Boverkets omarbetade allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, BFS 2017:7 (EKKO1). De allmänna råden ersätter de tidigare från 1995, uppdaterade 2007, och innebär bl a en modernisering och anpassning efter förändrade förutsättningar på bostadsrättsmarknaden, inom ramen för nuvarande författningar.

Läs mer

Styrelsearvode inkomst av tjänst

2017-09-18 13:43

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förändras praxis vad avser möjligheten att fakturera styrelsearvode, när det funnits minst tre styrelseuppdrag och där uppdragen inte varit hänförliga till eget eller närståendes ägande i bolagen. Skatteverket ändrar sittställningstagande på området och styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst.

Läs mer

Verklig huvudman

2017-09-18 13:34

Till följd av det penningtvättsdirektiv som antogs av Europaparlamentet 2015 måste alla medlemsländer ha ett register över s k verkliga huvudmän, i syfte att bl a olika myndigheter ska kunna få uppgifter om vem som står bakom olika företag. Reglerna omfattar nästan allaföretag, bl a aktiebolag och ekonomiska föreningar. Registrering ska ske hos Bolagsverket senast […]

Läs mer

Långa/korta lån – SRF U 8

2017-09-18 12:16

Sedan ett par år lämnar även SRF Konsulterna uttalande om god redovisningssed. Det senaste uttalandet avser vad som i K2 ska betraktas som kort- respektive långfristig del av ett lån, en fråga som efter ändringar i årsredovisningslagen har föranlett en del diskussion.Enligt uttalandet ska endast den del som faktiskt ska betalas inom kommande 12-månadersperiod redovisas […]

Läs mer

Innehåll nummer 2, 2017

2017-06-16 11:37

Redovisning Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Associationsrätt Ny lag om ekonomiska föreningar Skatter Äkta/oäkta bostadsföretag  – grund för beräkning BoRevision Nya medarbetare sökes

Läs mer

Innehåll nummer 1, 2017

2017-02-15 08:29

Redovisning RedU 9 har uppdaterats – kan ej tillämpas i K Uppdatering av andra  uttalanden och rekommendationer Upplåtelseavgifter Skatter Momsavdrag för fibernät

Läs mer

Innehåll nummer 4, 2016

2016-12-19 11:26

Redovisning Ändring i ÅRL  och Omarbetade K2 och K3 BoRevision Nya medarbetare till Stockholm och Malmö

Läs mer

Innehåll nummer 3, 2016

2016-10-21 11:15

Redovisning Översyn av årsredovisningsmallar efter ändringar i ÅRL och Omarbetade K2 och K3 Associationsrätt Kallelse till stämma m m i Brf Skatter Äkta/oäkta bostadsföretag – grund för beräkning Bostads- och hyresrätt Ansvar för skada som orsakats av en andrahandshyresgäst Nekat tillträde till bostadsrättslägenhet Tillstånd att bygga balkong BoRevision Nya medarbetare sökes till Stockholm och Malmö

Läs mer

Innehåll nummer 2, 2016

2016-06-12 17:12

Redovisning Ändringar i Årsredovisningslagen – Omarbetade K2 och K3 Associationsrätt Nya regler för bostadsrättsföreningar fr o m 1 juli Skatter Tomträtt inte mark Bostads- och hyresrätt Säljaren blev ansvarig för månadsavgift när köp hävdes BoRevision Nya medarbetare sökes

Läs mer

Innehåll nummer 1, 2016

2016-01-15 11:34

Redovisning Fortsatt utveckling och tillämpning av K-regelverken Användning av upplåtelseavgifter Ränta kan inte aktiveras i K2 Bostads- och hyresrätt Personalliggare i byggbranschen BoRevision Nya medarbetare Christer Weglin lämnar företaget

Läs mer

Innehåll nummer 3, 2015

2015-08-16 11:01

Redovisning Ändringar i Årsredovisningslagen Investeringar och underhåll i K3 Skatter Momsbesked om garage fastställt Bostads- och hyresrätt Andrahandsuthyrning tilläts inte Övrigt Utredning av konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden Översyn av Boverkets allmänna råd avseende ekonomiska planer BoRevision Deltagande på BostadsrättsMässan i Stockholm 20-21 november. Fribiljett!

Läs mer

Innehåll nummer 2, 2015

2015-05-16 08:53

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Associationsrätt Ändringar i lagen om ekonomiska föreningar Skatter Slut på lättnadsregler för medlemmar i oäkta Brf Avkastning inte hänförlig till fastigheten Bostads- och hyresrätt Skorstensstock och kanal hörde inte till lägenheten Bostadsrättshavare hade inte rösträtt pga obetald avgift Utmätning av andel i bostadsrätt – praxisändring Övrigt Penningtvätt och finansiering av terrorism […]

Läs mer

Innehåll nummer 1, 2015

2015-02-16 13:39

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Skatter Slut på lättnadsregler för medlemmar i oäkta Brf Bostads- och hyresrätt Bostadsrättens yta reklamerades för sent Rivning av skärmtak på terrass BoRevision Nya medarbetare

Läs mer

Innehåll nummer 4, 2014

2014-11-16 10:32

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Skatter Moms i parkeringssamfällighet Andelar i Brf näringsbetingade Avgiftsfria månader reducerar anskaffningsutgift Bostads- och hyresrätt Formkrav för upplåtelse av bostadsrätt Prövningstillstånd för utmätning av samägd bostadsrätt Medlemsvillkor kunde inte uppfyllas Ombildning till ägarlägenheter BoRevision Nya medarbetare

Läs mer

Innehåll nummer 3, 2014

2014-08-16 09:21

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Rekrytering av nya medarbetare BoRevision söker regionchef till Stockholm BoRevision söker revisorer till Stockholm

Läs mer

Innehåll nummer 2, 2014

2014-05-16 10:16

Skatter Beskattning av utdelning från räntefond Skattereduktion för ROT-arbeten i Brf Moms på bredbandstjänster BOSTADS- OCH HYRESRÄTT Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt Stärkt skydd för bostadsrättshavare som har utsatts för brott av närstående Ändrade hyresvillkor BoRevision Ny medarbetare på BoRevision i Örebro BoRevision söker regionchef och revisor till Göteborg

Läs mer

Innehåll nummer 1, 2014

2014-02-16 10:19

Skatter Moms på parkeringsfriköp Associationsrätt Nya regler om andrahandsupplåtelse Stämman kan inte ändra omfattningen av en bostadsrätt Bostadsrättshavarens åtgärder på balkong Avtalsrätt Kommunens undersökningsplikt BoRevision Nya medarbetare Tillfällig ändring på VD-posten

Läs mer